دستورالعمل معاينات طب كار

طب کار پویه دستورالعمل معاينات طب كار

دستورالعمل معاينات طب كار

پویه دستورالعمل معاینات طب کار را به شرح زیر خدمت کارفرمایان اعلام می دارد :

 • ۱-بازديد اوليه ازكارگاه، كارخانه، محيط كار جهت ارزیابی روند معاینات طب کار جهت تهیه پلان .
 • ۲- مشخص كردن مواد اوليه، مواد واسط و مواد توليدي و فرآيند انجام کار.
 • ۳-مشخص كردن اينكه آيا اندازه گيريهاي بهداشت حرفه اي انجام شده يا خیر .
 • اگر اندازه گيري بهداشت حرفه اي انجام شده است باید نتایج اندازه گیری را مطالعه كامل نمود  و با محيط كار تطبیق داد
 • ۴-مشخص كردن عنوان هاي شغلي بصورت كلي: مثال :‌ چندنفرتراشكار، چندنفرمونتاژكار، چند نفرجوشكار، چند نفربافنده و … مشغول به کار میباشند.
 • ۵-مكتوب كردن گزارش بازديد انجام شده وخلاصه اي از عوامل زيان آور درمحیط.
 • ۶- طراحي پلان انجام معاينات :
 • الف- آزمايش روتين حداقل براي كليه افراد
 • ب- نوار قلب براي بدو استخدام
 • براي افراد بالاي ۴۰ سال ويا با نظر پزشك معاينه كننده
 • ج- اسپيرومتري : ‌
 • براي معاينات بدو استخدام وبراي افرادي كه در معرض عوامل محرك ريوي قرار دارند.
 • د- اوديومتري:
 • ‌براي معاينات بدو استخدام وبراي افرادي كه در معرض سروصداي بالا قراردارند انجام شود.
براي رانندگان، اپراتور هاي جرثقيل، مشاغل حساس كه به شنوايي مطلوب نياز دارند اوديومتري انجام شود
/ براساس نظر مسئول فني موارد ديگر اضافه شود.
 • ه- اپتومتري :
 • بررسي وضعيت بينايي با چارت براي كليه پرسنل/ ديد رنگي براي رانندگان، برقكاران، اپراتورهاي جرثقيل، لكوموتيورانان/ ميدان ديد براي رانندگان، اپراتورهاي جرثقيل، لكوموتيورانان انجام شود.
 • و- آزمايشات تكميلي :‌
 • افرادي كه درتماس با حلالهاي آلي هستند ازجمله رنگ كاران – نقاش ها آنزيمهاي كبدي درخواست شود./ براي افرادي كه درتماس با عوامل شيميايي با اندكس هاي بيولوژيك هستند درصورت امكان انجام، درخواست بيولوژيك مونيتورينگ بشود.
 • ز- ارائه گزارش اوليه به مسئول فني درخصوص تصميم گيري وتاييد پلان نهايي معاينات انجام پذیرد.
 • ح- درصورتيكه معاينات درمحل شركت انجام مي شود جانمايي اوليه ومشخص كردن محل مناسب براي اديومتري، ديدچشم و اتاق يا محل مناسب براي پزشك انجام شود.

جهت دیدن خدمات این مرکز به برگه ی خدمات مرکز طب کار پویه مراجعه فرمایید .